Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,553,162

Đang online: 21

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Số: /QĐ-TCĐL - Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK

Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp Đắk Lắk ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH ngày /01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk Số : 299/QĐTCĐL ngày 12/12/2019

Nghị đinh quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 17/7/2020

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 17/7/2020

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC VIÊN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thư viện ảnh