Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,720,512

Đang online: 159

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảo bảo an ninh trật tự thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đáng Giáp Thìn 2024

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Luật số: 74/2014/QH13

Quy định về Điều lệ trường trung cấp

Quy định về Điều lệ trường trung cấp số 14/2021/TT-BLĐTBXH

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Danh mục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2023 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Số: /QĐ-TCĐL - Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK

Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp Đắk Lắk ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH ngày /01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thư viện ảnh