Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,107

Đang online: 36

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk Số:367/QĐ -TCĐL

Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2023

Chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2023

Tuyển dụng năm 2022 Sở Lao Động & Xã Hội Đắk Lắk

Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng (Kèm theo Kế hoạch số /KH-SLĐTBXH ngày tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Gíấy chứng nhận hoạt động nghề và bổ sung hoạt động nghề của Trường Trung Cấp Đắk Lắk

Gíấy chứng nhận hoạt động nghề và bổ sung hoạt động nghề của Trường Trung Cấp Đắk Lắk

CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TCĐL ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)

Công khai văn bằng chứng chỉ

Công khai văn bằng chứng chỉ 2019

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Tên nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

Xây dựng Cầu đường bộ

Nghề: Xây dựng Cầu đường bộ

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Tên nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật