Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 924,103

Đang online: 126

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật số: 85/2015/QH13

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng Luật số: 22/2018/QH14

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Số: 90/2020/NĐ-CP

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội ban hành Luật viên chức

Quốc hội ban hành Luật viên chức

Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động

Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Quốc hội ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Quốc hội ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp