Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 635,301

Đang online: 47

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP