Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,120,780

Đang online: 30

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK

Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp Đắk Lắk ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH ngày /01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật phòng chống Covid-19

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật phòng chống Covid-19

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk Số : 299/QĐTCĐL ngày 12/12/2019

Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Số: 23-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Quy định về thi hành điều lệ Đảng

Quy định về thi hành điều lệ Đảng Số: 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Quy định Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Số: 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật số: 85/2015/QH13

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng Luật số: 22/2018/QH14