Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,462,136

Đang online: 67

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Số: /QĐ-TCĐL - Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luận về bảo vệ môi trường"

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luận về bảo vệ môi trường"

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK

Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp Đắk Lắk ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH ngày /01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Trường trung cấp Đắk Lắk

Thư viện ảnh