Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,032

Đang online: 31

QĐ Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

QĐ Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

QĐ chế độ chính sách nội trú học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách học sinh trung cấp được hưởng chế độ chính sách nội trú học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

QĐ trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 2, năm học 2023-2024

QĐ Số:222/QĐ-TCÐL Về việc trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 2, năm học 2023-2024

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh trung cấp Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh trung cấp được hưởng chế độ Chính sách nội trú học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Quyết định V/v phê duyệt danh sách học sinh trung cấp được hưởng chế độ Chính sách nội trú học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc cấp tiền trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quyết định về việc cấp tiền trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 1, năm học 2023-2024

Biên bản Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Biên bản Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí năm học 2023 - 2024

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ chế độ chính sách HS 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023

QĐ rèn luyện và Học bổng KKHT 2021-2023