Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,462,096

Đang online: 54

Triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trong trường học, ký túc xá.

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trong trường học, ký túc xá.

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ

Nghị quyết ban hành ban hành qui định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-l9 "Trên dịa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Nghị quyết ban hành ban hành qui định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-l9 "Trên dịa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-l9 "Trên dịa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-l9 "Trên dịa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

V/v triển khai thực hiện Công điện số: 1118/CĐ-TTg

V/v triển khai thực hiện Công điện số: 1118/CĐ-TTg, ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1783/SLĐTBXG-VP, ngày 10/9/2021 của Giám đốc Sở LĐTBXH

Thư viện ảnh