Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,319,289

Đang online: 52

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk

Ban hành bộ qui tắc ứng xử trong trường trung cấp Đắk Lắk Số : 299/QĐTCĐL ngày 12/12/2019

Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Số: 23-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Quy định về thi hành điều lệ Đảng

Quy định về thi hành điều lệ Đảng Số: 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Quy định Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Số: 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật số: 85/2015/QH13

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng

Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng Luật số: 22/2018/QH14

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Số: 90/2020/NĐ-CP

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội ban hành Luật viên chức

Quốc hội ban hành Luật viên chức

Thư viện ảnh