Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,643,900

Đang online: 26

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC VIÊN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ công văn số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ; Căn cứ công văn số 698/SNV-CBCC&VC ngày 11/9/2013 của Sở Nội vụ Đắk Lắk; Căn cứ công văn số169/SGDĐT-TCCB ngày 20/09/2013 của Sở GD & ĐT Đắk Lắk,

Văn bản hợp nhất Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung ...

Thư viện ảnh