Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,948,012

Đang online: 17

Văn bản QPPL lĩnh vực LĐ-TBXH

03/06/2022 16:33:09 GMT+7

NGHỊ QUYẾT

Nghị Quyết về cộng tác viên kiêm bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về tại đây.

Nghị quyết về Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. Tải về tại đây.

Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. Tải về tại đây.

 

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo kỹ trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về tại đây
Quyết định số 1535/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tải về tại đây.
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về tại đây.
Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tải về tại đây.
Quyết định Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tải về tại đây
 
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, Ban hành kèm theo quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
Quyết định Ban hành Quy định về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tải về tại đây.
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk. Tải về tại đây.
Quyết định Ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về tại đây.
 
THÔNG TƯ

Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành. Tải về tại đây.

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Tải về tại đây.

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện. Tải về tại đây.

Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tải về tại đây.

Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tải về tại đây.

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tải về tại đây.

Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Tải về tại đây.