Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 364,585

Đang online: 26

Thanh tra Chính phủ quán triệt Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

12/02/2014 16:20:34 GMT+7

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng - Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 
Đây là những nội dung có tầm ảnh hưởng sâu rộng, định hướng cho những giai đoạn tiếp theo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục và đào tạo.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã dự Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trình bày chuyên đề: “Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI.

 

Thứ trưởng đã nêu rõ bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện nay đòi hỏi tiến hành công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nước nhà: đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

Đồng thời phân tích những định hướng của Đảng trong công cuộc đổi mới GD&ĐT về: quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát của nền giáo dục, mục tiêu cụ thể của từng cấp học, bậc học.

Trong phân tích các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã nhấn mạnh đến công tác đổi mới quản lý giáo dục. 

Thứ trưởng nêu rõ: “Nghị quyết đã đề ra: Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng”;

Mấy năm gần đây, Bộ GD&ĐT đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở GD&ĐT; tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GD&ĐT; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch... 

Công tác thanh tra giáo dục thời gian gần đây đã đi theo hướng kiểm tra giám sát trách nhiệm cán bộ quản lý trong phạm vi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Những nét đổi mới này đã tạo được động lực phát triển năng động trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục và phù hợp với quan điểm chỉ đạo thể hiện trong Nghị quyết T.Ư đã đề ra.

 

Nguồn: http://gdtd.vn/