Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 347,083

Đang online: 104

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

12/01/2018 09:05:46 GMT+7

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Trường Trung cấp Đắk Lắk tổ chức học tập nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk, báo cáo viên; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk, báo cáo viên

Đồng chí Đào Viết Hồ đã triển khai khá chi tiết những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…


Đồng chí Võ Ngọc Trịnh – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk  phát biểu bế mạc

Vì vậy, trong bài phát biểu bế mạc, Đồng chí Võ Ngọc Trịnh – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk đã nhấn mạnh: việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đổi mới phương thức làm việc phù hợp với tình hình thực tế, nhằm sớm khắc phục những mặt hạn chế của bản thân, mang lại hiệu quả công việc. Đồng thời, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên cần đề xuất, kiến nghị, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng.

Hình ảnh cán bộ, giáo viên học Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trường Trung Cấp Đắk Lắk.

Ban truyền thông